مهمان عزیز خوش آمدید، ورود عضویت


صفحه: 1

نتایج : a title رنجبر mybb href httptechteachirforumtagرنجبرspan style font size12px رنجبرspana
موضوع / نویسندهکلمات کلیدی
مدیریت داروخانه (امیر فاتح-محمد رضا لطفی-علی قناد رنجبر-محمد حسن مرادی،سید رضا ابطحی) - amir2171 ابطحی, مرادی،سید, حسن, رنجبر محمد, قناد, لطفی علی, رضا, فاتح محمد, امیر, داروخانه, مدیریت,
                                                                                                                      
اطلاعات اولیه مربوط به سیستم انتخابی جهت تجزیه و تحلیل
1- موضوع
(سیستم مدیریت داروخانه)
1-1- انتخاب نام با توجه به عمكرد سيستم (سلامت)
1-2- تعيين لوگو براي سيستم

2- شرح عملکرد کلی سیستم
(سیستم مدیریت داروخانه برای ارتباط بین بیماران و کارکنان و پزشکان داروخانه)
3- کاربران
(بیمار-پزشکان-داروساز-صندوقدار-نسخه پیچ)
4- کارها و فعالیتهای جزئی که سیستم انجام می دهد.
...
اکتیویتی - مشایخی tdtrtabletabletable border 0 class tbordertrtd align center class tcatSimple TagCloud Plugin by Kupo v 09a a href httppgc cseu rel nofollow title Counter Strike NonSteamCSa فارسی سازی توسط a href httpmy bbir title گروه پشتیبانی مای بی بی در ایرانAliReza Tofighiatdtrtablebr br start footer divdivdiv id footertable width 100 align center border 0 cellspacing 0 style color 545454trtd width 50 align righta href httptechteachirforumindexphpانجمن هاa a href httptechteachirforummiscphpaction syndicationپیوند سایتی آر اس اسa a href httptechteachirforumarchiveآرشیوa a href topبازگشت به بالاabr tdtd width 50 align leftطراح قالب a href httplowselingcom target blankLowseling Designabr قدرت گرفته از a href httpmybbcom target blankMyBBabr ترجمه توسط a href httpmy bbir target blankMy BBIra و a href httpiorairr mybb target blankIORAIra br بهینه سازی توسط a href httpwwwwhite crowir target blankWhiteCrow Groupatdtrtablediv end footer bodyhtml end stcp , a title نمودار جریان داده دی اف دی about forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px نمودار جریان داده دی اف دیspana, a title کامل forum href httptechteachirforumtagکاملspan style font size11px کاملspana, a title کننده forum href httptechteachirforumtagکنندهspan style font size11px کنندهspana, a title بنزينحاج about forum href httptechteachirforumtagبنزينحاجspan style font size11px بنزينحاجspana, a title ابوالفضل about forum href httptechteachirforumtagابوالفضلspan style font size13px ابوالفضلspana, a title سوالات امتحان مهندسی نرم افزار 2 forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px سوالات امتحان مهندسی نرم افزار 2spana, a title مهدی about forum href httptechteachirforumtagمهدیspan style font size15px مهدیspana, a title ابری about forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px ابریspana, a title فیلمعارف mybb href httptechteachirforumtagفیلمعارفspan style font size11px فیلمعارفspana, a title ftr چیست mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px ftr چیستspana, a title ریزی about forum href httptechteachirforumtagریزیspan style font size11px ریزیspana, a title پیشرفته mybb href httptechteachirforumtagپیشرفتهspan style font size11px پیشرفتهspana, a title فاطمه خاکی mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px فاطمه خاکیspana, a title تست mybb href httptechteachirforumtagتستspan style font size11px تستspana, a title نمونه سوال پایگاه داده پیشرفته forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px نمونه سوال پایگاه داده پیشرفتهspana, a title کاوی forum href httptechteachirforumtagکاویspan style font size11px کاویspana, a title هوش مصنوعی forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px هوش مصنوعیspana, a title ابریcloud about forum href httptechteachirforumtagابریcloudspan style font size11px ابریcloudspana, a title نمودار sequence انبار href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px نمودار sequence انبارspana, a title برخی forum href httptechteachirforumtagبرخیspan style font size11px برخیspana, a title آموزشگاه forum href httptechteachirforumtagآموزشگاهspan style font size20px آموزشگاهspana, a title پایگاه داده فروشگاه mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px پایگاه داده فروشگاهspana, a title زارع href httptechteachirforumtagزارع span style font size11px زارع spana, a title نمودار سطح صفر دی اف دی mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px نمودار سطح صفر دی اف دیspana, a title صابرها about forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px صابرهاspana, a title سیستم خودپرداز mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px سیستم خودپردازspana, a title سوالات سیستم عامل forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px سوالات سیستم عاملspana, a title والکترونیک forum href httptechteachirforumtagوالکترونیکspan style font size11px والکترونیکspana, a title نمودار کار خاص forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px نمودار کار خاصspana, a title ترمز href httptechteachirforumtagترمزspan style font size11px ترمزspana, a title progrmmingداوود href httptechteachirforumtagprogrmmingداوودspan style font size11px progrmmingداوودspana, a title بانک احمد توفیقی about forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px بانک احمد توفیقیspana, a title Sites href httptechteachirforumtagSitesspan style font size11px Sitesspana, a title داده کاوی href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px داده کاویspana, a title �� href httptechteachirforumtag��span style font size16px ��spana, a title مقدم forum href httptechteachirforumtagمقدمspan style font size11px مقدمspana, a title پورمحمدعلی href httptechteachirforumtagپورمحمدعلیspan style font size11px پورمحمدعلیspana, a title بندی forum href httptechteachirforumtagبندیspan style font size11px بندیspana, a title یگانه خانی about forum href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px یگانه خانیspana, a title Iconix mybb href httptechteachirforumtagIconixspan style font size11px Iconixspana, a title برنامه نویسی جفتی href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px برنامه نویسی جفتیspana, a title الرعایا href httptechteachirforumtagالرعایاspan style font size11px الرعایاspana, a title تعمیرات forum href httptechteachirforumtagتعمیراتspan style font size11px تعمیراتspana, a title سعید mybb href httptechteachirforumtagسعیدspan style font size11px سعیدspana, a title سریزدی about forum href httptechteachirforumtagسریزدیspan style font size16px سریزدیspana, a title محمد about forum href httptechteachirforumtagمحمدspan style font size20px محمدspana, a title خرید mybb href httptechteachirforumtagخریدspan style font size11px خریدspana, a title انواع جلوه ویزه mybb href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px انواع جلوه ویزهspana, a title انبار href httptechteachirforumaskابریspan style font size0px انبارspana, meta name description content Forum tags انجمنهای آموزش تکنولوژی با تکنولوژی آموزشی start headerinclude link rel alternate type applicationrss+xml title آخرین موضوعات RSS 20 href httptechteachirforumsyndicationphp link rel alternate type applicationatom+xml title آخرین موضوعات Atom 10 href httptechteachirforumsyndicationphptype atom10 meta http equiv Content Type content texthtml charset UTF 8 meta http equiv Content Script Type content textjavascript script type textjavascript src httptechteachirforumjscriptsprototypejsscriptscript type textjavascript src httptechteachirforumjscriptsgeneraljsscriptscript type textjavascript src httptechteachirforumjscriptspopup menujsscriptscript type textjavascriptif typeof jQuery undefined documentwriteunescape3Cscript src httptechteachirforumjscriptsjqueryminjs type textjavascript3E3Cscript3Escriptscript type textjavascript var unreadAlerts 0scriptscript type textjavascript src httptechteachirforumjscriptsmyalertsjsscriptlink type textcss rel stylesheet href httptechteachirforumcachethemestheme3globalmincss script type textjavascript var cookieDomain techteachir var cookiePath forum var cookiePrefix var deleteevent confirm آیا شما مطمئن هستید که می‌خواهید این رویداد را حذف کنید var removeattach confirm آیا شما مطمئن هستید که می‌خواهید ارسال انتخاب شده از این پست را حذف کنید var loading text در حال بارگذاریbr لطفا کمی صبر کنید var saving changes در حال ذخیره تغییرات var use xmlhttprequest 1 var my post key 9a0de724bd091d0b745359a5b2cf5d25 var imagepath imagesbdevice basic script end headerinclude headbody start header a name top id topadiv id gpanel start header welcomeblock member span class gpanel left start myalerts headericon span class myalerts popup wrapper a href httptechteachirforumusercpphpaction alerts class unreadAlerts myalerts popup hook id unreadAlerts menuاطلاعیه ها 0a div id unreadAlerts menu popup class myalerts popup style displaynone div class popupTitleجهت اطلاع شماdiv ol start myalerts alert row popup no alerts li class alert row noAlertsRow اطلاعیه ای برای نمایش وجود ندارد li end myalerts alert row popup no alerts ol div class popupFootera href usercpphpaction alertsنمایش اطلاعیه هاadiv divspan end myalerts headericon spanspan class gpanel rightخوش آمدید a href httptechteachirforummemberphpaction profileuid 747مشایخیa، a href httptechteachirforumusercpphpتنظیماتa a href httptechteachirforumprivatephpپیام خصوصیa a href httptechteachirforummemberphpaction logoutamplogoutkey 2d9dbe6dda09723205e0353f90ccb4a5خروجaspan end header welcomeblock member divdiv id headerimg src httptechteachirforumimagesbdevice basiclogoleftpng alt انجمنهای آموزش تکنولوژی با تکنولوژی آموزشی border 0 width 200 height 41 class float left div class logoa href indexphpimg src httptechteachirforumimagesbdevice basiclogopng alt انجمنهای آموزش تکنولوژی با تکنولوژی آموزشی border 0 width 500 height 70 adivdiv id header searchboxform action searchphp method postinput type hidden value do search name action input type text name keywords class header searchbox text value کلمات کلیدی خود را وارد کنید onfocus ifthisvalue کلمات کلیدی خود را وارد کنید thisvalue onblur ifthisvalue thisvalue کلمات کلیدی خود را وارد کنید input type submit value بگرد name submit class header searchbox button formdivdivdiv id navbarspan style margin left 65px position relativea href httptechteachirforumindexphp style background ffffffnbspnbspnbspانجمن هاnbspnbspnbspaa href httptechteachirforummemberlistphpnbspnbspnbspکاربرانnbspnbspnbspaa href httptechteachirforumcalendarphpnbspnbspnbspتقویمnbspnbspnbspaa href httptechteachirforumsearchphpnbspnbspnbspجستجوnbspnbspnbspaspandivdiv id container div id content ul id breadcrumb start nav start nav bit lia href httptechteachirforumindexphpانجمنهای آموزش تکنولوژی با تکنولوژی آموزشیali end nav bit start nav bit active lispan class activeSimple TagCloudspanli end nav bit active end nav ul br end header br br br table border 0 class tbordertable border 0 class tbordertrtd class tcatTagstdtrtrtd class trow2 width 100a title گواهی mybb href httptechteachirforumtagگواهیspan style font size11px گواهیspana, about forum, forum, follow meta name keywords content Forum tags, DOCTYPE html PUBLIC W3CDTD XHTML 10 TransitionalEN httpwwww3orgTRxhtml1DTDxhtml1 transitionaldtd start stcp html xmllang fa lang fa dir rtl xmlns httpwwww3org1999xhtmlheadtitleForum tagstitlemeta name Robots content index,
استادرضایی سلام
آیا موضوع اکتیویتی هم باید با یوز کیس ارسالی یکسان باشد؟
آشنایی با انواع ذخیره سازها : سعید رنجبر - سعید رنجبر, سعید, سازها, ذخیره, انواع,
 
موضوع ارائه : 
 آشنایی با انواع ذخیره سازها


 سر فصل مطالب :
ذخیره ساز های اولیه
سیر تکامل
ذخیره ساز های امروزی
و انواع آنها ...

 

 

 

 
نرم افزار مکانیزه کردن دندانپزشکی(محمد جواد عباسیان-حسین رنجبر) - m.abbasian رنجبر, عباسیان حسین, جواد, دندانپزشکیمحمد, کردن, مکانیزه, افزار, نرم,
موضوع:نرم افزار ویزیت دندانپزشکی
اعضای گروه:محمد جواد عباسیان-حسین رنجبر
 

 
کلمات کلیدی موضوع مشابه
مدیریت دفترفنی( امید اسدی ، مهدی حاتم پور ، سعید لطفی ، سپهر جوان), آژانس هواپیمایی : ( محمد پنجه علی - سعید رنجبر - امیر عربزاده ), آشنایی با انواع ذخیره سازها : سعید رنجبر, ترمز ABS : سعید پیش خوان, وب سایت ثبت اطلاعات دارویی (سعید مندگاری), بیمارستان (سعید میرزائی - محمد خالقی - علی حیدری),
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - Counter Strike Servers- فارسی سازی توسط: AliReza_Tofighi

صفحه: 1