آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 5,576
موضوع‌ها: 1,919
اعضا: 2,861
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 1/99
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/68
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1/02
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/95
تعداد موضوعات هر عضو: 0/67
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/91
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: ajevokahifuni
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 59/59%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: ejafegalozani (با 1 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مهندسی نرم افزار 2 (با 674 ارسال , 659 موضوع)
برترین معرف‌ها: shahradadmin (29 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
درج نمونه سوالات مهندسی نرم افزار دو (72 پاسخ)
فصل اول : مهندسی نرم افزار چیست؟ (50 پاسخ)
درج نمونه سوالات پایگاه داده ها (49 پاسخ)
درج نمونه سوالات سیستم عامل (42 پاسخ)
درج نمونه سوالات مهندسی نرم افزار یک (35 پاسخ)
فصل دوم : دو وجه اصلی تولید نرم افزار (33 پاسخ)
فصل ششم: مدیریت خطر (32 پاسخ)
فصل سوم: انتخاب (28 پاسخ)
فصل پنجم : برنامه‌ريزي و زمان‌بندي (28 پاسخ)
سیستم جامع مدیریت بانکداری (رضا احمدی - محمد حسین رضایی) (28 پاسخ)
فصل هشتم : استاندارد و کیفیت (26 پاسخ)
فصل چهارم: مديريت نيروي انساني و مديريت دانش (26 پاسخ)
سواالات تشریحی مهندسی نرم نیمسال اول 95-96 (25 پاسخ)
داروخانه(محمد شریفی - میلاد فاتحی) (25 پاسخ)
فصل دوازهم : مدلسازی و طراحی (25 پاسخ)
درج نمونه سوالات مهندسی نرم افزار دو (22,959 بازدید)
درج نمونه سوالات پایگاه داده ها (22,487 بازدید)
درج نمونه سوالات سیستم عامل (17,694 بازدید)
فصل اول : مهندسی نرم افزار چیست؟ (16,491 بازدید)
انبارداری (حمیدرضا اسدی ، علی قنبریان ) (15,870 بازدید)
درج نمونه سوالات مهندسی نرم افزار یک (12,992 بازدید)
فصل دوم : دو وجه اصلی تولید نرم افزار (11,058 بازدید)
فصل سوم : مدلسازی معنایی داده ها (بهمراه سوالاتی از فصول 1 و 2) (10,596 بازدید)
سواالات تشریحی مهندسی نرم نیمسال اول 95-96 (10,509 بازدید)
فصل سوم: انتخاب (9,690 بازدید)
بانک (احمد توفیقی - محمد رضا دهقان نیری - هادی رضایی) (9,523 بازدید)
فصل ششم: مدیریت خطر (9,443 بازدید)
سوال تستی و تشریحی فصل سوم: چابک (9,327 بازدید)
فصل چهاردهم: پیاده سازی (8,910 بازدید)
فصل دوازهم : مدلسازی و طراحی (8,686 بازدید)