تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: انبارداري (عضو1 . عضو دو . عضو 3)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در اين سيسيتمستيمبنت سيمنبتسمينبت سمينبت سميبنت مسيبت مسيتبس
اسكرام مستر: ScrumMaster
مريم ينتلمبتل
اعضا ديگر گروه : نميبمسينبمكنس
سيب
سيب