تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: هتل(فهیمه مختاری،ستاره اکبرنژاد)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ستاره اکبرنژاد[img]images/smilies/smile.gif[/img]:
[تصویر: rashnall.jpg]
use-case
فهیمه مختاری[img]images/smilies/cool.gif[/img]:
[تصویر: visual.jpg]

 
افراد مختلفی از قبیل خدمه و ... حضور دارند. لطفا بررسی بیشتری نمایید.
Activity
فهیمه مختاری[img]images/smilies/blush.gif[/img]:
[تصویر: tamrin2.jpg]
 

 
activity
ستاره اکبرنژاد:
[تصویر: activity.jpg]
class uml
کلاس های موضوع به همراه ارتباطات و ارث بری کل به جز
فهیمه مختاری[img]images/smilies/blush.gif[/img]:
[تصویر: Untitled1.jpg]
 

 

[تصویر: Untitled2.jpg]
 

 
فهیمه مختاری [img]images/smilies/undecided.gif[/img]:
نمودار کلاس بدون ارتباطات با صفت ها:
[تصویر: classss.jpg]
 

 
فهیمه مختاری[img]images/smilies/smile.gif[/img]:
ارتباط compostion و aggregation:
[تصویر: Untitled3.jpg]
 

فهیمه مختاری[img]images/smilies/blush.gif[/img]:
نمودار sequence:
[تصویر: Untitled4.jpg]
[تصویر: Untitled5.jpg]
ستاره اکبرنژاد
sequence
[تصویر: sequence.bmp]

 
ستاره اکبرنژاد
کلاس بدون ارتباط
[تصویر: %D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8...%D8%B7.bmp]
ستاره اکبرنژاد
کلاس با ارتباطات
[تصویر: %D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7.bmp]
 

 

فهیمه مختاری[img]images/smilies/confused.gif[/img]:
generate code:

[تصویر: f1.jpg]
[تصویر: f2.jpg]

[تصویر: f3.jpg][تصویر: f4.jpg][تصویر: f5.jpg][تصویر: f6.jpg][تصویر: f7.jpg][تصویر: f8.jpg][تصویر: f9.jpg]

[تصویر: f3.jpg]
فهیمه مختاری:
ms project:
[تصویر: fa.jpg]

ستاره اکبرنژاد:
کلاس با ارث بریaggre و compos:
[تصویر: ers.jpg]

ستاره اکبرنژاد:
ms project:
[تصویر: set.jpg]