تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: موضوعات تمرینهای کلاسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 [table]عنوان تمرینتاریخ شروعپایانرسم نمودار usecase  موضوع1395/11/191395/11/29رسم نمودار activity موضوع1395/12/031395/12/10رسم نمودار sequence موضوع1395/12/101395/12/17رسم کلاسهای هر موضوع (بدون ارتباط، به همراه صفات و توابع)1395/12/171395/12/29رسم کلاسهای هر موضوع (بهمراه ارتباطات ارث بری، کل به جز)1396/01/291396/02/12رسم نمودار  msproject مربوط به مراحل تولید نرم افزار گروه1396/02/191396/03/10تولید کد مربوط به ایجاد کلاسهای بالا در ویژوال سی (تصویر در سایت )1396/02/191396/03/02اضافه کردن ارتباط composition و aggregation به نمودار های خود1396/02/261396/03/02[/table] 
 تاریخ تحویل نهائی پروژه : 1396/03/04 ساعت 14  در سایت 6
 

 

 

 

 
[table]نام و فامیلتمرین 1تمرین 2تمرین 3تمرین 4تمرین 5تمرین6تمرین7  پورحسنی پیمانارسال به موقعارسال به موقع       شاه محمدی ابوالفضلارسال به موقعارسال به موقع       حسن زاده فرهادارسال به موقع        ثقفی محمدسعیدارسال به موقعارسال به موقع       آذربنوش یونسارسال به موقعارسال به موقع       مختاری فهیمهارسال به موقعارسال با 1 روز تاخیر       اکبرنژاد ستارهارسال به موقعارسال به 5 روز تاخیر       تن آپ فاطمهارسال با 7 روز تاخیر        زارع شکوهارسال به موقعارسال به موقع       فلاحتی علیارسال با 3 روز تاخیرارسال به موقع       پورمحمدی محمدعلی[font]ارسال با 10 روز تاخیر[/font]ارسال به موقع       زارع زاده عباسعدم ارسالعدم ارسال       نقش باف عباسعدم ارسالعدم ارسال       چهارباقری سجادعدم ارسالعدم ارسال       [/table]