تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: فصل شانزدهم:
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 

 
صدیقه زارع سروی
1-..........یک نوع فعالیت کنترل کیفیت هستندکه توسط مهندسان نرم افزاربرای مهندسی نرم افزاراجرا می شوند.
الف)استانداردها       ب)مرورهای فنی      ج)آزمون ها        د)ایمنی
جواب گزینه ی   ب   صفحه ی 459
 2-ازاهداف SQA کدامیک تاثیرقوی صحت،کامل بودن وسازگاری مدل خواسته هارابرکیفیت همه ی محصولات کاری بعدی می رساند؟
الف)اثربخشی کنترل کیفیت       ب)کیفیت طراحی
ج)کیفیت کدها                       د)کیفیت خواسته ها
جواب گزینه ی   د   صفحه ی  462
3-یک ..........معادل باشکست درهریک میلیارد ساعت عملکرداست.
 الف)MTTF              ب)MTTR            ج)MTBF                 د)FIT
جواب گزینه ی  د  صفحه ی 468
تشریحی_سه مرحله اصلی درروش شناسی شش سیگما را شرح دهید.
جواب صفحه ی  466
 
~~1 - کدام یک از فعالیت های زیر جز فعالیت های SQA نیست ؟
الف - بررسی فعالیت های مهندسی نرم افزار جهت مطابقت با فرایند تعریف شده
ب -گزارش هر گونه عدم مطابقت به مدیریت عالی
ج - آماده سازی طرح SQA  برای پروژه
د - بررسی و مدیریت ریسک
پاسخ : د    ص 4622 - پرکاربردترین راهبرد برای تضمین کیفیت آماری کدام است ؟
الف - مرور غیر رسمی   ب - شش سیگما   ج- FTR    د - SQA
پاسخ : ب    ص 466سوال تشریحی : چهار مورد از عناصر تضمین کیفیت را نام برده و توضیح دهید. ص 459
فاطمه احمدی نیا
1.تعریف زیرمربوط به کدام گزینه است(نیمسال اول92-93)
(احتمال کارکردن برنامه طبق خواسته هادریک نقطه مفروض از زمان)
الف)دسترسپذیری     ب)قابلیت اطمینان      ج)زمان میانگین شکست         د)زمان میانگین ترمیم
پاسخ(الف)ص468
2.کدام یک ازکزینه های زیر ازسه گروه نرم افزارهای منابع خارجی تامین نرم افزارنیست
الف)نرم افزارهای قراردادی        ب)ساختاراسکلتی         ج)قطعات نیمه اماده        د)پکیج های بسته بندی شده
پاسخ(ب)ص460
3.وظیفه .........کمک به تیم نرم افزاری جهت دستیابی به یک محصول نهایی باکیفیت است
الف)گروهSQA         ب)مهندس نرم افزار            ج)افراد       د)مدیران
پاسخ(الف)ص462
4.مراحل اضافی در روش شناسی شش سیگما رانام ببرید
ص467
میثم مستغنی پناه
1-کدام یک از گزینه های راهبردی برای تضمین کیفیت آماری محسوب می شود؟
الف)شش سیگما                                ب)SQA
   ج)ISO SPICE                      د)مرور فنی رسم
جواب گزینه الف   صفحه ی 466
2-احتمال عملکرد بدون شکست یک برنامه کامپیوتری در محیطی مشخص و در زمان مشخص چه نام دارد؟
الف)قابلیت دسترسی پذیری                       ب)قابلیت اطمینان
   ج)قابلیت حمل پذیری                              د)ایمنی نرم افزار
جواب گزینه ب   صفحه ی 467
3-تعریف زیرمربوط به کدام گزینه است؟
[align=right](احتمال کارکردن برنامه طبق خواسته هادریک نقطه مفروض از زمان)
[align=right]الف)دسترس پذیری                                 ب)قابلیت اطمینان      
ج)زمان میانگین شکست                           د)زمان میانگین ترمیم
[align=right]جواب گزینه الف   صفحه ی 468

1-سه مورد از اهداف SQAرا نام ببرید؟
جواب
 صفحه ی 462