تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: فصل پانزدهم :
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فصل پانزدهم
صدیقه زارع سروی
1-ازمعیارهای مرورکدامیک تلاش صرف شده (برحسب نفر-ساعت)طی مرورواقعی راتعریف می کند؟
الف)تلاش آماده سازی      ب)تلاش ارزیابی       ج)تلاش دوباره کاری         د)اندازه محصول کاری
جواب گزینه ی   ب   صفحه ی   443
2-..........درواقع طبقه ای ازمرورهاست که شامل بررسی مقدماتی،بازرسی ها،مرورهای نوبت چرخشی وارزیابی فنی دیگرنرم افزاری است.
                    الف)WPS             ب)NSU              ج)FTR           د)NSL
جواب گزینه ی  ج   صفحه ی  449
 3-کدامیک از اهداف FTR نیست؟
الف)قابل اداره کردن پروزه ها       
 ب)تصدیق اینکه نرم افزارموردمرورخواسته های خودرابرآورده میسازد
ج)کشف خطاهادرعملکرد،منطق یاپیاده سازی هرنمایشی ازنرم افزار
د)مرورگرایی دربرنامه نویسی جفتی
جواب گزینه ی  د  صفحه ی 449
تشریحی_ دستورالعمل های مروررا شرح دهید.
جواب صفحه ی  451
 

 
~~1) کدام یک از گزینه های زیر در مورد مرورهای فنی رسمی صحیح نمی باشد؟ (نیمسال اول 93-92)الف) مرور فنی رسمی بر بخش خاص و کوچکی از کل نرم افزار تاکید دارد
ب) یکی از اهداف مرور فنی رسمی کشف خطاها در منطق یا پیاده سازی نرم افزار است
ج) برنامه ریزی و آمادگی قبلی برای نشست مرور وجود ندارد
د) بین سه تا پنج نفر باید در نشیت حضور یابندپاسخ: گزینه ج ، صفحه 449
2) کدام گزینه در خصوص مرور نرم افزار صحیح است؟
 (نیمسال اول 92-91)
الف) زمان به کارگیری مرورها در مراحل انتهایی پروژه می باشد
ب) در حال حاضر مرور نرم افزار به دلیل هزینه بر بودن انجام نمی شود 
ج) تاریخ استقرار فرایندهایی که شامل مرور می شوند از تاریخ استقرار بدون مرور زودتر خواهد بود
د) مرور در بعضی مواقع باعث بروز خطاهای جدید در سیستم می شود
پاسخ: گزینه ج ، صفحه 4463) کدام گزینه درست است؟
 (نیمسال اول 92-91)
الف) خطا (error) به مشکلاتی گفته می شود که بعد از تحلیل نرم افزار به مشتری یافت می شود
ب) نقص( defect) به مشکلاتی گفته می شود که بعد از تحلیل نرم افزار به مشتری یافت می شود
ج) خطا (error) به مشکلاتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصلاح خطاهای یافت شده بوجود می آید
د) نقص( defect) به مشکلاتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصلاح خطاهای یافت شده بوجود می آید
 
پاسخ: گزینه ب ، صفحه 441
تشریحیچگالی خطا نشانگر چیست؟
پاسخ : صفحه 444
فاطمه احمدی نیا
1.هدف اصلی مروررسمی(FRT)چیست
الف)اطمینان ازاجرای صحیح مراحل فرایندتولید     ب)همان فازازمون نرم افزاراست     ج)کاهش ریسک زمانبندی پروژه
د)یافتن خطاهاقبل ازمنتقل شدن به یک فعالیت مهندسی نرم افزاردیگر
پاسخ(د)ص440
2.کدام ازدستورالعمل های مرور رسمی نیست
الف)مرورتولیدکننده ونه فقط محصول     ب)تهیه یک دستورکارورعایت ان    ج)محدود کردن بحث ومشاجره   د)یادداشتبرداری
پاسخ(الف)ص451
3.کدام مورد رایک بررسی رومیزی پیوسته می توان دانست
الف)مروررسمی      ب)برنامه نویسی جفتی      ج)چک لیست            د)نشست مرور
پاسخ(ب)ص448
4.اهداف FRTرانام ببرید
ص449
 
میثم مستغنی پناه
1-بازبینی فنی رسمی(FTR) در کدام یک از فعالیت های توسعه نرم افزار صورت می گیرد؟
الف)تست                                      ب)تضمین کیفیت نرم افزار
   ج)تحلیل و طراحی                         د)نصب و استقرار
جواب گزینه ب   صفحه ی 449
2-کدام گزینه در خصوص مرور نرم افزار صحیح است؟
الف)زمان به کارگیری مرورها در مراحل انتهایی پروژه می باشد
ب)در حال حاضر مرور نرم افزاربه دلیل هزینه بر بودن انجام نمی شود
ج)تاریخ استقرار فرایندهایی که شامل مرور می شوند از تاریخ استقرار بدون مرور زودتر خواهد بود
د)مرور بعضی مواقع باعث بروز مشکلات جدید در سیستم می شود
جواب گزینه ج   صفحه ی 446
3-نوعی مرور که توسط پرسنل SQA وبه قصد حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل های کیفیتی برای کار مهندس نرم افزار دنبال می شود چه نام دارد؟
الف) ممیزی                  ب) آزمون
   ج) ایمنی                   د)امنیت 
جواب گزینه الف  صفحه ی 459

1-چهار خصوصیت سهیم در تعیین سطح رسمیت در مدل مرجع برای مرورهای فنی را شرح دهید؟
جواب صفحه ی 447