تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: فصل سیزدهم : طراحی برنامه های تحت وب
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کیفیت برنامه های تجت
اهداف طراحی
هرم طراحی برای برنامه های تحت وب
طراحی واسط برنامه های تحت وب
طراحی زیبایی شناخت
طراحی محتوا 
طراحی معماری
طراحی گشت و گذار
 
صدیقه زارع سروی
1-..............مجموعه ای ازاطلاعات وساختارهای گشت وگذارمرتبط که باهمکاری یکدیگر زیرمجموعه ای ازخواسته های مرتبط باکاربررا برآورده میسازند.         الف)راههای گشت وگذار                   ب)گره های گشت وگذار
          ج)پیوندهای معناشناختی گشت وگذار                     د)واحدهای معناشناختی گشت وگذار
جواب گزینه ی  د صفحه ی 410
2-ازمیان اهداف طراحی کدامیک درهرعنصرازمدل طراحی اعمال می شود؟
الف)سازگاری      ب)هویت        ج)استحکام           د)همسازمندی
جواب گزینه ی  الف   صفحه ی 399
3-کارایی بسط پذیری ازویزگی های کدامیک ازصفت های کفیت برنامه های تحت وب است؟
الف)بازدهی       ب)نگهداری           ج)قابلیت استفاده        د)قابلیت اطمینان
جواب گزینه  ب   صفحه ی 397
تشریحی_ معماری مدل-نما-کنترلگرراشرح دهید.
جواب صفحه ی 409
 
~~- کدام یک از گزینه های زیر کار مرتبط با صفات کیفیتی برنامه های تحت وب را به درستی بیان کرده است؟
الف) قابلیت استفاده : انطباق پذیری، بسط پذیری
ب) بازدهی : سرعت ایجاد صفحات، کارایی زمان پاسخ
ج) قابلیت نگهداری: انطباق پذیری ، قابلیت درک سایت در تمام جهان
د) قابلیت عملیاتی : قابلیت درک سایت در تمام جهان،سرعت ایجاد صفحاتپاسخ گزینه ی ب، صفحه ی 3972-کدام گزینه در زمینه ی تعریف عناصر معناشناسی گشت و گذار (NSU) به درستی بیان شده است؟
1)هر NSU از مجموعه ای از عناصر گشت و گذار موسوم به WON تشکیل شده است.
2) در برخی موارد یک WON ممکن است خود یک NSU باشد.
3) هر WON به صورت مجموعه ای از گره های گشت و گذار (NN) سازماندهی میشود.
الف) 1و2                   ب)1و2و3                     ج) 1و 3                د)2 و 3پاسخ گزینه ی ج ، صفحه ی 4103- تعریف زیر مربوط به کدام یک از اهداف طراحی وب می باشد ؟
« طراحی زیبایی شناختی،واسط و گشت و گذار در یک برنامه ی تحت وب باید با دامنه ی کاربردی که برای آن ساخته میشود، سازگار باشد.
الف) هویت                   ب) استحکام                             ج)همسازمندی                          د) سازگاریپاسخ گزینه ی الف، صفحه ی 400سوال تشریحی
چهار فعالیت طراحی ابر رسانه ای به روش شی گرا(OOHDM) را نام ببرید؟
صفحه ی 413
فاطمه احمدی نیا
1.هدف ازهمسازبندی که یکی ازاهداف مهم طراحی برنامه های تحت وب می باشدچیست
الف)تسهیل گشت وگذار      ب)سازگاری باانواع سیستم های کامپیوتری    ج)طراحی زیباشناختی      د)امنیت
پاسخ(ب)ص400
2.کدام کنش طراحی دربالاترین سطح هرم طراحی برنامه های تحت وب قرارگرفته است
الف)طراحی معماری       ب)طراحی زیباشناختی       ج)طراحی واسط        د)طراحی گشت وگذار
پاسخ(ج)ص401
3.کدام گزینه جدولی همه جانبه ازمحتوارابرای گشت وگذاردرتمامی اشیای محتوایی وقابلیت های عملیاتی موجوددربرنامه های تحت وب فراهم می اورد
الف)برگه ها      ب)نوارافقی گشت وگذار    ج)نقشه سایت      د)نوارعمودی گشت وگذار
پاسخ(ج)ص412
4.هرم طراحی برای برنامه های تحت وب رارسم نمایید
ص401
1.کدامیک از الگوهای طراحی برای برنامه های تحت وب جریانهای کاری،رفتاری،پردازش،ارتباطات و سایر عناصر الگوریتمی را تعریف میکنند؟
الف)الگوی عملیاتی ب)الگوی ارائه ج)الگوی تعامل د)الگوی معماری اطلاعات
پاسخ:الف

2.کدامیک از صفات کیفیتی برنامه های کاربردی تحت وب به پاسخگویی سیستم در صورت افزایش تعداد کاربران استفاده کننده از سیستم مرتبط میباشد؟
الف)دسترس پذیری ب)گسترش پذیری ج)زمان عرضه به بازار د)امنیت
پاسخ:ب

3.کدامیک از معماری های برنامه های تحت وب یک طراحی سه لایه به منظور جداسازی واسط از گشت و گذار و رفتار برنامه کاربردی ارائه میدهد؟
الف)معماری مدل-نما-کنترلگر ب)معماری مشتری خدمت گذار ج)معماری مخزن داده د)معماری فراخوانی بازگشت
پاسخ:الف

تشریحی:هرم طراحی برای برنامه های تحت وب را رسم کرده و هر یک از اجزای آنرا شرح دهید.
پاسخ:صفحه 401
میثم مستغنی پناه
1-کدام گزینه به بررسی این ویژگی که آیا می توان برنامه تحت وب و سرور آن را چنان تغییر داد تا بتواند به 100 و 1000 و 10000 و کاربر همزمان پاسخ دهد ، می پردازد؟
الف)دسترس پذیری                     ب)گسترس پذیری
ج)امنیت                                     د)قابلیت اطمینان
جواب گزینه ب   صفحه ی398
2-کدام معماری طراحی واسط را از گشت و گذار رفتار برنامه کاربردی تحت وب منفک می سازد؟
الف)معماری مدل- نما - کنترل (mvc)                    ب)معماری ioc
ج)معماری کلاینت سرور                                      د)معماری جریان داده
جواب گزینه الف   صفحه ی 408
 3-طراحی زیبایی شناختی،واسط و گشت و گذار در یک برنامه ی تحت وب باید با دامنه ی کاربردی که برای آن ساخته میشود، سازگار باشد؟
[align=right]الف) هویت                   ب) استحکام             
  ج)همسازمندی            د) سازگاری
جواب گزینه  الف  صفحه ی 400

1-طراحی واسط ها را از هرم طراحی برای برنامه های تحت وب راتوضیح دهید؟
جواب صفحه ی 401