تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: فصل دوازدهم : الگوهای مهندسی نرم افزار
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طراحی مبتنی بر الگو
الگوهای طراحی
الگوهای معماری
الگوهای طراحی در سطح مولفه ها
الگوهای طراحی واسط کاربر
الگوهای طراحی برای برنامه های تحت وب
صدیقه زارع سروی
1-درکدام نوع ازانواع الگوهادرجستجوی شناسایی ومستندسازی الگوهای مولدهستیم؟
الف)الگوهای مولفه ای                       ب)الگوهای طراحی واسط
ج)الگوهای طراحی                           د)الگوهای معماری
جواب گزینه ج   صفحه ی 370
2-((این سطح ازانتزاع به تک تک عناصریک برنامه تحت وب درمقیاس کوچک مربوط میشود))مربوط به کدام الگودرسطح دانه بندی می شود؟
الف)الگوهای مولفه ها                     ب)الگوهای معماری
ج)الگوهای عملیاتی                         د)الگوهای تعامل
جواب گزینه الف   صفحه ی391
3-درالگوهای برنامه تحت وب کدام الگودرطراحی واسط کاربرسهم دارد؟
الف)الگوهای ارایه                        ب)الگوهای تعامل
ج)الگوهای معماری اطلاعات            د)الگوهای داده ای
جواب گزینه ی ب  صفحه ی 390
4-الگوی Broad sheet که برای چیدمان صفحه ی اصلی برنامه تحت وب است ازمثال های کدام الگودرسطح دانه بندی است؟
الف)الگوهای طراحی                      ب)الگوهای مولفه ای
ج)الگوهای ساختاری                        د)الگوهای معماری
جواب گزینه ی  الف  صفحه ی 390
تشریحی-درالگوهای معماری ماندگاری راشرح دهید.
جواب صفحه ی 382
 

 
~~1) کدام گزینه به درستی اختلاف میان الگوهای طراحی و چارچوبها را شرح میدهد؟الف) الگوهای طراحی،انتزاعی از چارچوبها هستند.
ب) چارچوب ها،عناصر کوچکی از الگوهای طراحی هستند.
ج)تخصص یافتگی چارچوب ها کمتر از الگوهای طراحی است.
د)الگوها خود به تنهایی برای توسعه طراحی کامل کافی هستند و نیازی به چارچوبها نیست.پاسخ: گزینه ی الف ، صفحه ی 371
نیمسال اول 92-13912)کدام الگو،نمونه سازی از یک کلاس برای ایجاد شی را محدود می سازد؟الف)الگوی سازنده                ب)الگوی یگانه               ج)الگوی تجمیعی             د) الگوی کارخانه ای انتزاعیپاسخ:گزینه ی ب ، صفحه ی 372
نیمسال اول 92-13913) متداول ترین الگوی معماری وضع شده برای پرداختن به مساله توزیع کدام الگوی معماری است؟الف) UI/HCI                   ب)Broker                   ج)sortable table                د)Bread crumbs
 
پاسخ: گزینه ی ب،  صفحه ی 382
تابستان 92تشریحی:
1) چهار الگوی معماری رایج را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟پاسخ:صفحه ی 381
نیمسال دوم 92-1391
فاطمه احمدی نیا
1.سه نوع الگوکه به طراحی شی گرامربوط می باشد
الف:ایجادی-ساختاری-رفتاری. ب)ایجادی-داده ای-ساختاری. ج)ساختاری-رفتاری-مولفه ای. د)رفتاری-مولفه ای-داده ای. پاسخ(الف)ص371
2.کدام الگوی ساختاری یک انتزاع را ازپیاده سازی آن منفک می سازدبه طوری که این دوبتوانندمستقل ازهم تغییرکنند؟الف(الگوی تجمعی. ب)الگوی پل. ج)الگوی مرکب. د)الگوی پروسکی
پاسخ(ب)ص372
3.درطراحی مبتنی برالگوهادرحیطه,مدل خواسته هاچه وظیفه ای برعهده دارد؟
الف)مسایل راتوصیف می کند-طراحی معماری. ب)مسایل راتوصیف می کند-طراحی سلسله مراتبی
ج)حیطه راتعیین می کند-سیستم نیروهارامشخص می کند. د)حیطه راتعیین می کند-طراحی مسایل مراتبی
پاسخ(ج)ص376
4.الگوهای برنامه تحت وب رابراساس سطح کانون طراحی نام ببرید
ص390
 

 
1.کدامیک از الگوهای ایجادی به متمرکز ساختن یک شئ از نوع مشخص با انتخاب یکی از چند پیاده سازی اشاره دارد؟
الف)الگوی کارخانه ای انتزاعی ب)الگوی روش کارخانه ای ج)الگوی نمونه اولیه د)الگوی یگانه
پاسخ:ب

2.کدام گزینه درمورد چارچوبها و الگوها درست میباشد؟
الف)چارچوبها انتزاعی از الگوهای طراحی می باشد.
ب)الگوهای طراحی عناصر معماری کوچکتری از چارچوبها هستند.
ج)تخصیص یافتگی چارچوبها کمتر از الگوهای طراحی است.
د)چارچوبها و الگوها مفاهیم یکسانی هستند.
پاسخ:ب

3.کدامیک از الگوهای واسط کاربر هنگامی استفاده میشود که چند گروه از محتویات یا قابلیتهای عملیاتی خاص مرتبط با یک ویژگی یا قابلیت عملیاتی باید به طور تصادفی انتخاب شود؟
الف)breadcrumbs ب)TopLevelNavigation ج)Fill_in_the_blanks د)cardstack
پاسخ:دتشریحی:چهار الگوی معماری رایج را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟پاسخ:381
میثم مستغنی پناه
1-کدام یک از الگوهای طراحی برای برنامه های تحت وب جریان های کاری ، رفتارها ، پردازش ، ارتباطات و سایر عناصر الگوریتمی را تعریف می کنند؟
[align=right]الف)الگوهای مولفه ها                     ب)الگوهای معماری اطلاعات
[align=right]ج)الگوهای عملیاتی                         د)الگوهای تعامل
جواب گزینه ج   صفحه ی390
2-کدام الگو،نمونه سازی از یک کلاس برای ایجاد شی را محدود می سازد؟
الف)الگوی سازنده                ب)الگوی یگانه         
ج)الگوی تجمیعی             د) الگوی کارخانه ای انتزاعی
جوابگزینه  ب  صفحه ی 372
3-از نظرسطح دانه بندی الگوها به چند سطح تقسیم می شوند؟
الف)رابط ، طراحی ، مولفه                   ب)معماری ، طراحی ، مولفه
[align=right]ج)معماری ، طراحی ، معماری               د)تحلیل ، طراحی ، مولفه
جواب گزینه ب   صفحه ی390
 
1-سه تفاوت میان الگوهای طراحی و چارچوب ها (frameworks) را شرح دهید؟
جواب صفحه ی371